[Tokutei-DD270103] Nhân viên điều dưỡng (Đóng)

Tokutei - DD270103 Nhân viên điều dưỡng

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Trụ sở: Kanagawa 2. Nội dung kinh doanh: Y tế/phúc lợi/chăm sóc dài hạn 3. Đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 65 năm 4. Số lượng nhân viên: 2000 người II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) 1 Tên vị trí Nhân viên điều dưỡng 2 […]